Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870

Bài 4 - Khởi tạo nhân sự chủ đầu tư - VietPM

Phần mềm quản lý dự án VietPM 16/12/2016 1139

Khởi tạo nhân sự chủ đầu tư trong phần mềm quản lý dự án VietPM

Để khởi tạo mới một nhân sự chủ đầu tư và cũng là thành viên sử dụng phần mềm, chúng ta thực hiện như sau:

Tạo nhân sự chủ đầu tư trong VietPM

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm và lựa chọn Tab QUẢN LÝ CHỦ ĐẦU TƯ trong menu bên trái.

Bước 2: Chọn mục Tạo nhân sự chủ đầu tư và xuất hiện giao diện tạo nhân sự chủ đầu tư bên trái màn hình.

Bước 3: Người dùng nhập đầy đủ các thông tin liên quan đến nhân sự chủ đầu tư tại các trường.

Lưu ý:

- Đối với các trường bắt buộc được đánh dấu *, người dùng phải nhập liệu đầy đủ.

- Email: Là tài khoản đăng nhập của người dùng khi tạo xong. Email này phải có thật và chưa được sử dụng trong hệ thống phần mềm. Thông tin mật khẩu sẽ được hệ thống chuyển về email này để người dùng biết và sử dụng đăng nhập.

Bước 4: Sau khi nhập liệu đầy đủ, click nút Cập nhật để hoàn thành việc khởi tạo nhân sự chủ đầu tư trong phần mềm quản lý dự án VietPM.

Phần mềm quản lý dự án VietPM
Thiết kế web ứng dụng VietApp
09.1800.6181